HOME

Fundacja Astrea – co robimy, czym się zajmujemy.

Fundacja Astrea powstała jako niezależna pozarządowa organizacja not for profit. Celem Fundacji jest pomoc prawna w nierównej walce konsumenta w starciu z wielkimi korporacjami. Staramy się walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi. Aktywnie działamy w zakresie ochrony środowiska.

Eksperci w dziedzinie prawa współpracujący z Fundacją Astrea, udzielają profesjonalnej pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych w wypadkach z tytułu: błędów medycznych, szkody majątkowej, wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych czy szkody osobowej.

Zespół specjalistów dochodzeniowo-śledczych oraz informatyki, zajmuje się zwalczaniem niedozwolonych praktyk handlowych i zanieczyszczaniu środowiska przez nieuczciwych przedsiębiorców.

Podejmujemy się spraw trudnych i ryzykownych. Nie boimy się walczyć w interesie praw konsumenta i poszkodowanych w procesach odszkodowawczych. Fundacja Astrea  podejmuje działania zmierzające do walki z firmami, które zatruwają środowisko naturalne ziemi.

Jesteśmy konsekwentni, potrafimy podjąć trafne decyzje bez względu na okoliczności, działamy niestandardowo, pomagamy, wspieramy i zawsze dążymy do sukcesu!

TYLKO WOLNY CZŁOWIEK SIĘ BUNTUJE, NIEWOLNICY SĄ POSŁUSZNI

Trybunał Konstytucyjny-obrazek

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które zostały usunięte z Internetowego Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Obowiązek publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wynika z ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (artykuł 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2072).

Wyrok z 9 marca 2016 r, sygn. K 47/15       

Wyrok z 11 sierpnia 2016 r., sygn. K 39/16 

Wyrok z 7 listopada 2016 r., sygn. K 44/16

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej- obrazek

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku.

Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły.

Prawa Człowieka-obrazek

Prawa Człowieka

Prawa Człowieka są powszechne, przyrodzone, niezbywalne i nienaruszalne. Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe czy społeczne.

 

Prawa obywatelskie - obrazek

Prawa Obywatelskie

W odróżnieniu od praw człowieka, prawa obywatelskie są prawami o charakterze publicznym – pozostają w relacji między państwem a obywatelem. Prawa obywatelskie stanowią podstawę konstrukcji państwa demokratycznego.  W Polsce na straży ochrony praw obywatelskich stoi jednoosobowa instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

ochrona-środowiska-fundacja-astrea-obraz

Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska to obowiązek każdego z nas. Ochroną środowiska zajmują się również powołane w tym celu liczne instytucje oraz organizacje o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Stan środowiska na całym świecie monitorowany jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

 

nieuczciwe praktyki rynkowe - obrazek

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Zakazane są działania sprzeczne z dobrymi obyczajami, które w istotny sposób mogą zniekształcić lub zniekształcają zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy, w trakcie jej zawierania lub też po jej zawarciu.

 

Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej

Rzymscy juryści opracowali zasady, na których opiera się współczesny system prawny. Kształtowały się wtedy dwie, odrębne gałęzie prawa – prawo publiczne i prywatne. Warto podkreślić, że już w Starożytnym Rzymie, to prawo jednostki było zawsze ważniejsze. Kilka wieków później, na gruncie różnych koncepcji Windscheida i Savigniego udało się stworzyć kodeks cywilny, które zawierał elementy z prawa rzymskiego.

Prawo rzymskie z całą pewnością odegrało znaczącą rolę w kształtowaniu prawa w całej Europie i to właśnie w Starożytnym Rzymie powstała jedna z najważniejszych zasad – trójpodział władzy: władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza.

Trójpodział władzy jest najbardziej rozpowszechnionym systemem sprawowania władzy na świecie. Pozwala bowiem na prawidłowe funkcjonowanie państwa demokratycznego.

Zgodnie z Konstytucją RP organizacja naczelnych władz w państwie podlega zasadzie podziału władzy. Zasada ta, wywodząca się z monteskiuszowskiego trójpodziału władzy, określa stosunek pomiędzy naczelnymi władzami w państwie ze wskazaniem, że powinna je cechować równowaga.

 

Prawo rzymskie-obrazek
W Starożytnym Rzymie znana była zarówno władza ustawodawcza, wykonawcza, jak i sądownicza.